Polonia Wiadomości branżowe

Pierwsze półrocze w Rainbow Tours

Rainbow Tours podsumował wyniki za pierwsze półrocze 2012. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez całą Grupę Kapitałową wyniosły 219,8 mln złotych i są wyższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 45,6%, natomiast przychody

Rainbow Tours podsumował wyniki za pierwsze półrocze 2012. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez całą Grupę Kapitałową wyniosły 219,8 mln złotych i są wyższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 45,6%, natomiast przychody jednostki dominującej osiągnęły wynik 212,8 mln złotych.

W pierwszym półroczu kursy walutowe, niepewna sytuacja w Afryce Północnej również sezonowość spółek zależnych zdeterminowały wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. Podczas, gdy jednostkowe wyniki Rainbow Tours S.A. uległy znaczącej poprawie w odniesieniu do I kwartału 2012 roku, tak największe spółki zależne tj. Bee & Free Sp. z o.o. oraz ABC Świat Podróży poniosły w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku straty. Zarząd Grupy Kapitałowej rozpoczął proces restrukturyzacji obu spółek. Działania podjęte mają na celu przede wszystkim zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz optymalizację kosztów.

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę Kapitałową w okresie I półrocza 2012 wyniosły 219,8 mln zł i są wyższe od okresu analogicznego w 2011 roku o 68,8 mln zł, co stanowi wzrost o
45,6 %. Wzrost przychodów jest spowodowany w znacznej mierze wypracowaniem wyższych przychodów przez spółkę dominującą oraz zwiększeniem przychodów z tytułu pośrednictwa sprzedaży usług turystycznych. Zysk netto Grupy Kapitałowej Emitenta wypracowany w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wyniósł 1,1 mln zł. Spółka szacuje iż roczne przychody skonsolidowane Grupy wyniosą około 540 – 570 mln zł. Rok 2012 będzie okresem intensywnych działań mających na celu umocnienie i rozwój wcześniej poczynionych inwestycji w podmioty zależne oraz sukcesywnej budowy silnej i rozpoznawalnej marki „Rainbow Tours”.

Spółka dominująca po I półroczu  odnotowała znaczący wzrost przychodów z tytułu realizacji imprez turystycznych bo aż o 23,8 %, przy wzroście ilości klientów za ten okres o 12,7%. Przychody ze sprzedaży wygenerowane w okresie I półrocza 2012 roku stanowią 212,8 mln zł i są wyższe od okresu analogicznego o 73,9 mln zł, co stanowi wzrost o 53,2 %. Zysk netto touroperatora wypracowany w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wynosi 3,2 mln zł.

Po upadku firmy Sky Club szczególnie Rainbow Tours S.A. oraz Bee & Free Sp. z o.o. odnotowały znaczący wzrost rezerwacji na imprezy rozpoczynające się od lipca do października. Wpływ tego zjawiska będzie widoczny w wynikach za III kwartały 2012 roku. Dane o zrealizowanej przedsprzedaży wskazują, iż utrzymanie się tego trendu w kolejnych miesiącach spowoduje znaczne wzrost przychodów i wyników finansowych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy